Änderung der offiziellen Anschrift der Med Uni Graz

Seit 01.01.2012 lautet die offizielle Anschrift der Med Uni Graz: 

Medizinische Universität Graz
Auenbruggerplatz 2
8036 Graz

 zurück